Laboratoře

aparatura

Laboratoře kontroly kvality firmy Biomedica, spol. s r. o., pracují v režimu Správné Výrobní Praxe a jsou pravidelně inspektovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Laboratoře disponují moderními kalibrovanými, resp. kvalifikovanými, přístroji a nabízí své služby zejména v následujících oblastech:

AAS plamen+kyveta
Accusizer pro měření částic pod hranicí viditelnosti
Aeroskop
Automatický potenciometrický titrátor
Balometr
Blokový termostat
Digitální hustoměr s oscilační U-trubicí
Digitální polarimetr
Digitální posuvná měřítka
Digitální refraktometry
FT-IR spektrofotometr (ATR, transmise)
Generátor aerosolových částic
Horkovzdušné sterilizátory
HPLC s UV-VIS, DAD a RI detektory
Konduktometr na čistou vodu
Laboratorní myčka nádobí
Laboratorní parní sterilizátor
Manuální disoluční aparatura Sotax
Mastersizer pro měření částic v emulzi
Mikrovlnné rozkladné zařízení
Multimetr pH/vodivost
pH metry
Počítač aerosolových částic ve vzduchu
Přístroj pro rozpad tablet
Rotační odparka
Rotační viskozimetr
Ředič aerosolových částic
Semi-micro osmometr
Stabilitní skříně v běžných režimech
Stanice pro přípravu ultračisté vody
Termický anemometr
Třepačky
Tvrdoměr na tablety
Ultrazvukové lázně
UV-VIS spektrofotometr
Vibrační sítovací stroj
Žíhací muflová pec
a další drobné vybavení

Některá zařízení z výše uvedeného seznamu byla pořízena díky grantu, jejich seznam je uveden zde.

Bakteriální endotoxiny (gelový limitní test)
Disoluce tablet/tobolek
Dynamická viskozita
HPLC analýzy
Hustota kapalin
Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací
Měření částic pod hranicí viditelnosti v roztoku
Měření velikosti částic v emulzi
Optická otáčivost
Osmolalita kapalin
pH kapalin
Popely
Refrakce (n, °Bx)
Rozpadavost tablet/tobolek
Ruční/potenciometrické titrace
Sítová analýza
Stanovení prvků na AAS
Sterilizace pomůcek
Tenkovrstvá chromatografie
Totožnosti látek
Tvrdost tablet
UV-VIS spektroskopie
Vodivosti kapalin
Zkoušky pro kvalifikaci a monitoring čistých prostor
Ztráta sušením, sušina…
a další zkoušky dle Českého lékopisu, resp. ISO norem

Pokud však poptáváte jiné analýzy, neváhejte nás přesto kontaktovat – uvedené přístroje a analýzy jsou jen částí našeho portfolia. Poskytujeme též množstevní slevy při větším počtu vzorků k analýze. Napište nám a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku!